Weksel

zastosowanie weksla

doradztwo wekslowe

 

Spółka cicha

 

kiedy ją zastosować

zalety spółki cichej

usługi związane z

  taką spółką

 
Spółki 

 

zakładanie spółek

spółka cywilna

spółka jawna

spółka komandytowa

spółka z o.o.

przekształcanie

  spółek

 
Zabezpieczanie transakcji finansowych

 

hipoteka

zastaw

poręczenie cywilne

poręczenie wekslowe

przewłaszczenie

przelew (cesja)

przystąpienie do

  długu

gwarancja

  bankowa

akredytywa

 inkaso

 
Analiza umów

 

oferta usług

 

Inne usługi

"odwołalna darowizna"

ochrona majątku

konkubenci -

  zabezpieczenie

niezapłacone faktury

   a koszty

 

 

Dobre strony - polecam

weksel.pl

remitent.pl

animatek.w.interia.pl

 

 

 

 

 

"Co wynika z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych"

 

Na dzień 26.04.2007r.

Dnia 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa określa uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Ustalone są w niej m.in. zasady naliczania odsetek wynikających z transakcji zawieranych w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową stron. Dla przedsiębiorców jest to regulacja szczególna w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego i w związku z tym kwestie w niej uregulowane mają pierwszeństwo przed przepisami kodeksu cywilnego.

Ustawa ta miała m.in. zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych. Niestety nie spełnia ona swojej roli.

Co istotnego dla przedsiębiorców wynika z tej ustawy? Mianowicie:

a) jeżeli strony w umowie przewidziały termin płatności dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

b) jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego, uważa się dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku).

c) jeżeli dłużnik, w terminie określonym w umowie albo wezwaniu do zapłaty, nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, odsetki w wysokości 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez NBP, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki (czyli odsetki w wysokości odsetek za zwłokę od należności podatkowych), chyba że strony ustaliły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty.

d) nie można przez czynność prawną pomiędzy stronami wyłączyć lub ograniczyć powyższych uprawnień wierzyciela. Jeśli taka czynność miała jednak miejsce to jest ona nieważna.

e) można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jeśli dołączymy do pozwu: umowę, dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

f) ustawy nie stosuje się do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli dostarczenie towaru lub świadczenie usługi nastąpiły przed tym dniem.

Dobre rady dotyczące dochodzenia pieniędzy w sądzie

             windykacja              wzory pism

ad. a) Jeżeli termin płatności został ustalony na dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może domagać się od swojego dłużnika zapłaty odsetek ustawowych za okres od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Możliwość naliczania odsetek, z uwagi na ich umowny charakter, nie stanowi najczęściej dla wierzyciela rewolucyjnego narzędzia. Wierzyciel często po prostu nie będzie ich zastrzegał, aby nie zrażać do siebie kontrahenta. Chyba że nie ma takich obaw, wtedy owszem, takie odsetki wierzyciel powinien zastrzec i powinien domagać się ich wypłacenia.

Wysokość odsetek ustawowych:

Od dnia 15.10.2005r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 11,5 % rocznie.

ad. b) Podobnie, jeżeli w umowie termin zapłaty nie został określony, to wierzyciel ma możliwość domagania się odsetek ustawowych bez wezwania, począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego, do dnia zapłaty (ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego). Wierzyciel ma więc możliwość, z której może ale nie musi skorzystać.

Uważam, że sposób w jaki w tej ustawie próbuje się „coś zrobić” na rzecz zlikwidowania zatorów płatniczych jest w praktyce nieskuteczny. Wskazany sposób naliczania odsetek jest tak skomplikowany, że rzadko kto będzie się o te odsetki upominał. Niby się należą ale ... . Trzeba jednak mieć świadomość, że takie odsetki się wierzycielowi należą i w miarę możliwości powinniśmy się takich odsetek domagać.


Zobacz co o tym kursie myślą inni

darmowy kurs e-mailowy

7 dobrych rad - Jak nie "sparzyć się" w biznesie?

W kursie tym otrzymasz praktyczne informacje niezbędne dla biznesmena, który chce z powodzeniem prowadzić swoją firmę.

E-mail:
Imię:     
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Zapisało się już 2449 osób


ad. c) Jeżeli dłużnik nie spełni w terminie swojego świadczenia pieniężnego, to wierzyciel za każdy dzień zwłoki, może się domagać od dłużnika odsetek w wysokości odsetek od zaległości podatkowych.

Wysokość odsetek od zaległości podatkowych:

Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez NBP.

Od dnia 26.04.2007r. stopa kredytu lombardowego wynosi 5,75 %. Oznacza to, że 200 % tej wielkości daję nam odsetki od zaległości w wysokości 11,5 % przy wielkości odsetek ustawowych 11,5 %. Obecnie więc wysokość odsetek od zaległości podatkowych jest taka sama jak wysokość odsetek ustawowych.  Wystarczy jednak tylko, że zmieni się stopa kredytu lombardowego ustalana przez NBP żeby stosunek odsetek wyglądał mniej lub bardziej korzystnie dla przedsiębiorcy. Trzeba bowiem pamiętać, że w przypadku transakcji handlowych zastosowanie mają odsetki określone w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Konieczność stosowania odsetek o których mowa w ustawie może być więc dla przedsiębiorcy niekorzystna. Przed taką ewentualnością można się jednak zabezpieczyć i zastosować zwykłe odsetki ustawowe lub wyższe, jeżeli stosowny zapis na tę okoliczność zostanie zamieszczony w umowie.

Z powyższych wyjaśnień wyłania się się całkowicie niezrozumiała i w praktyce zmienna i skomplikowana regulacja. Jakie może być logiczne wytłumaczenie takiego sposobu uregulowania tej kwestii? Nie podejmuje się znalezienia odpowiedzi na te pytanie. W każdym razie, tak jak pisałem wcześniej, taki sposób tej regulacji powoduje, że ten zapis ustawy jest praktycznie martwy, a przy próbie jego zastosowania powoduje duże trudności.

Praktyczna doniosłość odsetek o jakich mowa w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych sprowadza się więc najczęściej do tego, że dochodząc naszych należności przed sądem, za okresy w których według ustawy należy naliczać odsetki, możemy się tych odsetek domagać. Wyegzekwowanie ich od kontrahenta w czasie normalnej współpracy handlowej jest mocno wątpliwe. Więcej informacji na temat dochodzenia należności przed sądem znajdą Państwo tutaj - windykacja.

Należy pamiętać, że domagając się odsetek za opóźnienie nie możemy jednocześnie domagać się odsetek ustawowych i dodatkowo odsetek, o których mowa w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Możemy dochodzić zapłaty albo jednych albo drugich odsetek. Przedsiębiorca może domagać się tylko odsetek o jakich mowa w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Natomiast osoba, którą swoim zakresem nie obejmuje działanie tej ustawy może domagać się tylko odsetek ustawowych. Niżej podane jest kogo dotyczy ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

ad. d) Strony transakcji handlowej, nie mogą np. w umowie, postanowić o wyłączeniu lub o ograniczeniu uprawnień wierzyciela wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Uregulowanie takie zabezpiecza interes wierzyciela. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, żeby z powyższych uprawnień wierzyciel nie korzystał. Nie ma bowiem obowiązku korzystania z tych uprawnień. Nie stoi to na przeszkodzie, aby tak jak wyżej zostało to podniesione, domagać się dodatkowych odsetek od kontrahenta przed sądem.

ad. e) Sąd wyda nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych. Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli wymienione dokumenty zostaną złożone razem, jednocześnie w załączeniu do jednego pozwu.

ad. f) Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie stosuje się do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie tej ustawy (czyli transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2004r.), jeżeli dostarczenie towaru lub świadczenie usługi nastąpiło przed tym dniem.

Transakcją handlową w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jest umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczenie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych znajduje zastosowanie w stosunkach między przedsiębiorcami.

Ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stosuje się do transakcji, których wyłącznymi stronami są:

– przedsiębiorcy,

– podmioty do których stosuje się ustawę – Prawo zamówień publicznych,

– osoby wykonujące wolny zawód (a więc m.in. prawnicy, lekarze),

– oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,

– osoby prawne mające siedzibę za granicą, obywatele państw obcych, obywatele polscy mające stałe miejsce zamieszkania za granicą oraz utworzone przez te osoby spółki z siedzibą w Polsce z wyłącznym ich udziałem.

Dochodzenie należności wynikających z transakcji handlowych najczęściej powinno być prowadzone w/g przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Trzeba wiedzieć, że ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie stosuje się do:

– długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie prawa upadłościowego i prawa układowego;

– umów na podstawie których są wykonywane czynności bankowe;

– umów których przedmiotem jest świadczenie polegające na odpłatnym dostarczaniu towarów lub świadczeniu usług, finansowane w całości lub w części ze środków:

– międzynarodowych instytucji finansowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którymi ma zawarte umowy o współpracy,

– pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej,

– pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,

– umów którymi stronami są wyłącznie podmioty takie jak:

– organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,

– jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,

– fundusze celowe,

– państwowe szkoły wyższe,

– jednostki badawczo – rozwojowe,

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

– państwowe lub samorządowe instytucje kultury,

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nią fundusze,

– Narodowy Fundusz Zdrowia,

– Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

– państwowe lub samorządowe osoby prawne tworzone na podstawie odrebnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

 

Podstawa prawna:

– ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003r. (Dz.U. z 2003r. nr 139 poz. 1323 z późn. zm.).

 

Autor:

Marek Zwoliński - radca prawny, właściciel serwisu internetowego www.zdg.pl .

 

 


 

wróć do początku strony

 

 

 


"Weksel dla pracodawcy - czyli jak mieć pożytek z weksla pracownika" - cena 97 zł - więcej


"Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" - cena 97 zł - więcej


  

 

"Jak nie odziedziczyć długów" - cena 47 zł - więcej

 


"Bezpieczna spółka cywilna" cena 97 zł - więcej


"Weksel pracownika - czyli bezpieczne podpisywanie weksli in blanco przez pracowników" - cena 47 zł - więcej


"Weksel a pożyczka" - czyli wykorzystanie weksla w sytuacjach pożyczkowych - cena 97 zł - więcej


"Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba" - cena 97 zł - więcej


"Wzory pism -  dochodzenie należności przed sądem" - cena 27 zł - więcej


"Jak odzyskać  pieniądze w sądzie" -  cena 27 zł - więcej


"Weksel a licencja na  transport drogowy" - cena 97 zł - więcej


 

 

 

 

Darmowe   Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2016 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Jana Kilińskiego 17, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 95 53

NIP: 585-137-05-50    REGON: 551299021