Weksel

zastosowanie weksla

doradztwo wekslowe

 

Spółka cicha

 

kiedy ją zastosować

zalety spółki cichej

usługi związane z

  taką spółką

 
Spółki 

 

zakładanie spółek

spółka cywilna

spółka jawna

spółka komandytowa

spółka z o.o.

przekształcanie

  spółek

 
Zabezpieczanie transakcji finansowych

 

hipoteka

zastaw

poręczenie cywilne

poręczenie wekslowe

przewłaszczenie

przelew (cesja)

przystąpienie do

  długu

gwarancja

  bankowa

akredytywa

 inkaso

 
Analiza umów

 

oferta usług

 

Inne usługi

"odwołalna darowizna"

ochrona majątku

konkubenci -

  zabezpieczenie

niezapłacone faktury

   a koszty

 

Dobre strony - polecam

weksel.pl

remitent.pl

animatek.w.interia.pl

 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

przez firmę Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński w ramach internetowego serwisu - zdg.pl .

Usługi świadczone są przez firmę Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński, ul. Jana Kilińskiego 17, 07 - 410 Ostrołęka, REGON: 551299021, NIP: 585 - 137 - 05 - 50, zwaną dalej ZDG, na rzecz użytkownika serwisu zwanego dalej Korzystającym.

§ 1

Firma ZDG świadczy usługi, których przedmiotem jest świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym w szczególności poprzez:

a) udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych,

b) sporządzanie opinii prawnych,

c) opracowywanie projektów aktów prawnych,

d) występowanie przed sądami, urzędami i innymi instytucjami - zastępstwo prawne i procesowe,

e) udzielanie informacji prawnych i gospodarczych.

§ 2

1. Na mocy obustronnego porozumienia firma ZDG i Korzystający ustalają sposób i termin realizacji usługi.

2. Firma ZDG zobowiązuje się do wykonywania świadczonych usług z należytą starannością, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

3. Korzystający zawierając umowę z firmą ZDG akceptuje niniejszy regulamin. Jeżeli Korzystający nie akceptuje niniejszego regulaminu to proszę nie nabywać produktów i usług firmy ZDG i nie korzystać z serwisu zdg.pl .

4. Strony ustalają każdorazowo przed realizacją usługi, jakie czynności wchodzą w zakres wykonania usługi.

5. Okres obowiązywania umowy wiążącej strony i warunki rozwiązania tej umowy będą określone w umowie wiążącej strony.

6. Firma ZDG jest obowiązana zachować w tajemnicy wszystko o czym się dowiedziała w związku ze świadczeniem usług na rzecz Korzystającego.

§ 3

1. Firma ZDG tytułem świadczonych usług płatnych ma prawo do wynagrodzenia. Usługami płatnymi są usługi określone przez firmę ZDG jako płatne.

2. Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi płatnych jest każdorazowo ustalana w umowie zawieranej pomiędzy stronami lub też jest ustalona w wysokości przedstawionej na stronie serwisu zdg.pl dotyczącej danego produktu lub usługi.

3. Wszystkie ceny podane w serwisie zdg.pl są cenami brutto, tzn. zawierają w sobie kwotę podatku VAT.

§ 4

1. Firma ZDG za swoje usługi płatne wystawia faktury VAT.

2. Jeżeli Korzystający chcę otrzymać fakturę VAT, to firma ZDG wyśle na adres Korzystającego fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapłaty za usługi.

3. Korzystający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu (bez podpisu odbiorcy faktury).

§ 5

1. Firma ZDG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez Korzystającego wykonanych przez firmę ZDG usług lub produktów lub działania podjęte przez Korzystającego na podstawie informacji uzyskanych w serwisie zdg.pl .

2. Na zadane pytanie firma ZDG udziela odpowiedzi na podstawie otrzymanych od Korzystającego danych oraz aktualnego stanu prawnego.

3. Firma ZDG ma prawo bez uzasadnienia odmówić wykonania usługi lub też nie odpowiedzieć na zadane pytanie.

§ 6

Firma ZDG zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Świadczenia Usług i zakresu świadczonych usług w każdym czasie. Zmiany są wiążące z chwilą ich opublikowania na stronach serwisu zdg.pl.

§ 7

Wszelkie informacje zawarte w serwisie zdg.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa polskiego lecz stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

§ 8

O ile Korzystający tego nie zastrzegł, firma ZDG może opublikować nazwę firmy lub imię i nazwisko Korzystającego w liście referencyjnej podmiotów korzystających z usług firmy ZDG. Firma ZDG ma w takich przypadkach również prawo do przytaczania fragmentów treści korespondencji, w sposób umożliwiający zidentyfikowanie konkretnego podmiotu, chyba że nadawca listu zamieści stosowne zastrzeżenie przeciwne.

§ 9

1. Wszelkie dane i informacje podane przez Korzystającego są przechowywane przez firmę ZDG tylko i wyłącznie w celu wystawiana faktur, rachunków, rozliczania usług oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji usług świadczonych przez firmę ZDG.

2. Uzyskany w trakcie działalności serwisu zdg.pl adres e-mail Korzystającego jest dodawany do list mailingowych firmy ZDG. Listy mailingowe firmy ZDG zawierają tylko adresy e-mail Korzystających i nie zawierają żadnych innych danych osobowych, w związku z tym niemożliwa jest identyfikacja danego adresu e - mail z osobą na którą ten adres e-mail jest zarejestrowany.

3. Korzystający który udostępnił firmie ZDG swój adres e-mail wyraża zgodę na otrzymywanie oferty handlowej dotyczącej produktów i usług oferowanych i świadczonych przez firmę ZDG.

4. Firma ZDG nie sprzedaje i nie udostępnia w żaden sposób osobom trzecim danych uzyskanych od Korzystającego.

§ 10

1. Prawa autorskie majątkowe i osobiste do treści znajdujących się w serwisie zdg.pl należą do Marka Zwolińskiego. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

2. Serwis zdg.pl i wszelkie teksty, znaki graficzne, materiały, artykuły, opracowania, dokumenty i publikacje zawarte w serwisie zdg.pl a także wszelkie dokumenty (także w postaci elektronicznej) sporządzone dla Korzystającego stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i chronione są przez prawo autorskie.

3. Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z serwisu zdg.pl wymaga uzyskania zgody udzielonej przez Marka Zwolińskiego. Przez użycie materiałów w celach komercyjnych rozumie się każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub w części zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 11

Korzystający wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Korzystającemu prawo do odstąpienia od umowy na podst. art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

§ 12

Licencja na udostępniane dokumenty elektroniczne w postaci plików w formacie PDF

1. Udostępniane w serwisie zdg.pl dokumenty elektroniczne płatne i bezpłatne w postaci plików w formacie PDF są to publikacje, artykuły, raporty, informacje dotyczące określonego zagadnienia prawno-gospodarczego.

2. Dokumenty elektroniczne w postaci plików w formacie PDF są formą utrwalenia utworów. Prawa autorskie do tych utworów posiada Marek Zwoliński, chyba że zostało to oznaczone inaczej. Utworem jest opracowanie dotyczące danego zagadnienia prawno-gospodarczego.

3. Udostępnianie w serwisie zdg.pl dokumentów elektronicznych polega na udzieleniu licencji na korzystanie z utworów utrwalonych w formie danego dokumentu elektronicznego. Korzystający z danego dokumentu użytkuje go na zasadach określonych w niniejszej licencji.

4. Zamówione przez Korzystającego dokumenty elektroniczne oznaczone jako płatne (publikacje elektroniczne) dostarczane są na wskazany przez niego adres e-mail po wpłacie przez Korzystającego ceny danego dokumentu elektronicznego na konto firmy ZDG.

5. Dokumenty elektroniczne oznaczone jako bezpłatne udostępnianie są Korzystającemu poprzez przesłanie linku do tej publikacji na adres e-mail Korzystającego.

6. Korzystający ma prawo korzystać z udostępnionego mu dokumentu elektronicznego zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli może ten dokument odtwarzać w posiadanych urządzeniach elektronicznych. Korzystający może drukować i kopiować udostępniony mu dokument elektroniczny w celach prywatnych. Korzystający nie może zmieniać struktury lub w inny sposób modyfikować udostępnionego mu dokumentu elektronicznego, a także nie może udostępniać innym osobom w sposób naruszający ustawę z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

7. W szczególności Korzystający nie może udostępnionego mu dokumentu elektronicznego modyfikować i przerabiać i następnie dalej tego dokumentu odsprzedawać w jakiejkolwiek formie. Korzystający nie może na udostępniony mu dokument elektroniczny udzielać licencji, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać lub w inny sposób przekazywać z korzyścią materialną. Inny sposób wykorzystania publikacji elektronicznych wymaga uzgodnienia z Markiem Zwolińskim.

§ 13

Reklamacje

1. Reklamacje należy kierować pod adres e-mail: reklamacje@zdg.pl .

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, poprawki lub uzupełnienia usługi firma ZDG zobowiązuje się wykonać nieodpłatnie.

3. Reklamacja nie zostanie uwzględniona jeżeli dotyczy rozszerzenia usługi o dalsze, nie zamówione wcześniej elementy.

4. Reklamacja nie zostanie uwzględniona również w przypadku, gdy roszczenia są związane z nie zawarciem w usłudze pewnych regulacji lub zawarcie regulacji innych niż chciał Korzystający, jeżeli wola Korzystającego nie wynikała w sposób jasny z ustaleń poczynionych pomiędzy firmą ZDG a Korzystającym.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej kwestii merytorycznych, firma ZDG dokona niezbędnych poprawek zgodnie ze zleceniem Korzystającego. Poprawki zostaną wprowadzone, a usługa wykonana w trybie niezwłocznym.

6. Reklamacje składane przez Korzystającego wynikające z nieznajomości treści niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie (nie będą uwzględniane).

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§ 15

Sądem właściwym do rozwiązywania sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Korzystającym a firmą ZDG jest sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy ZDG.

§ 16

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2006 roku i stanowi integralną część zawieranej z Korzystającym umowy.

 


 

wróć do początku strony

 

 

 


"Weksel dla pracodawcy - czyli jak mieć pożytek z weksla pracownika" - cena 97 zł - więcej


"Jak bezpiecznie wynająć swoje mieszkanie" - cena 97 zł - więcej


 

"Jak nie odziedziczyć długów" - cena 47 zł - więcej

 


"Bezpieczna spółka cywilna" cena 97 zł - więcej


"Weksel pracownika - czyli bezpieczne podpisywanie weksli in blanco przez pracowników" - cena 47 zł - więcej


"Weksel a pożyczka" - czyli wykorzystanie weksla w sytuacjach pożyczkowych - cena 97 zł - więcej


"Weksel in blanco - jak prawidłowo go wypełnić gdy zajdzie taka potrzeba" - cena 97 zł - więcej


"Wzory pism -  dochodzenie należności przed sądem" - cena 27 zł - więcej


"Jak odzyskać  pieniądze w sądzie" -  cena 27 zł - więcej


"Weksel a licencja na  transport drogowy" - cena 97 zł - więcej


 

 

 

 

Darmowe   Strona główna   Regulamin   Płatność   Nota prawna   Polityka prywatności   Prawa autorskie

O firmie   Kontakt   Poleć serwis znajomemu

Copyrights © 2004 - 2016 Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marek Zwoliński

biuro@zdg.pl  

ul. Jana Kilińskiego 17, 07 - 410 Ostrołęka

tel. 608 401 322, tel./fax. (29) 764 95 53

NIP: 585-137-05-50    REGON: 551299021